×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Rekrytering

Rekrytering

Tchibo GmbH driver karriärportalen centralt även för alla våra tyska dotterbolag och för maxinvest ag, moderbolaget för delkoncernerna Tchibo GmbH och Beiersdorf AG. Vi säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas inom ramen för rekryteringsförfarandet och inom rekryteringsportalen.

Vårt rekryteringsförfarande omfattar följande uppgiftsbehandlingar:
  • identifiering av lämpliga externa och interna sökanden för en viss utlyst position eller annan position
  • lämplighetsbedömning av kandidaten med ledning av ansökningshandlingar (cv, personligt brev osv.), telefonintervjuer, digitala eller analoga assessment center och personliga intervjuer
  • om vi beslutar att anställa dig, behandlar vi dina personuppgifter även vid avtalsförhandling och avtalsskrivning
Användning av diagnostiskt verktyg från Predictive Index (PI)

Under rekryteringen använder vi ett diagnostiskt verktyg för att göra en beteendebaserad personlighetsanalys. Personlighetstestet tillhandahålls av vårt partnerföretag Predictive Index (PI). För att kunna genomföra testet lämnar vi ut ditt förnamn, ditt efternamn och din e-postadress till företaget PI som har sitt säte i USA. Eftersom denna behandling är en överföring till s.k. tredjeland säkerställer Tchibo att alla åtgärder vidtas som krävs för att säkerställa en adekvat skyddsnivå (tillämpning av genom EU-kommissionen fastställda standardavtalsklausuler).

Det är frivilligt att delta i detta webbaserade test. Att inte delta utgör aldrig en nackdel vid rekryteringen. Resultaten granskas endast av särskilt utbildade rekryterare och utvärderas endast i förhållande till det jobb du har sökt. Personuppgifterna lämnas aldrig vidare till tredje part. Du kan vid valfri tidpunkt återkalla ditt samtycke till behandling inom ramen för det webbaserade testet genom att kontakta recruiting@tchibo.de. Läs gärna PI:s dataskyddspolicy på http://www.predictiveindex.com/privacy om du vill veta mer.

Inom ramen för rekryteringsförfarandet är det vanligt att vi behöver lämna ut dina uppgifter till respektive avdelning eller respektive dotterbolag inom företagsgruppen Tchibo eller till maxingvest ag. Rättslig grund är artikel 88 punkt 1 dataskyddsförordningen och 26 § 1 st. i senaste lydelsen av tyska dataskyddslagen BDSG, dvs. du överlämnar till oss de uppgifter vi behöver för att ta ett beslut om ett anställningsförhållande.

Vi kommer att spara ditt ansökningsunderlag som mest i 24 månader, räknat från avslutningen av rekryteringsförfarandet. Det gör vi för att vid behov kunna kontakta dig igen och kunna svara på frågor om förfarandet. Om du har registrerat dig i vårt talangnätverk, exempelvis för att teckna en jobbprenumeration eller för att få individuella e-postmeddelanden från våra rekryterare, kommer vi att spara dina uppgifter i din profil på talangnätverket tills du raderar profilen.

Vi ersätter dig för resekostnader om sådana uppstår för att du ska kunna delta i en personlig intervju. Du ansöker om sådan resekostnadsersättning på den blankett vi tillhandahåller. Dina uppgifter på blanketten behandlar vi endast i detta syfte. I överensstämmelse med gällande handelsrättslig och skatterättslig lagstiftning sparar vi relevant information om kostnadsersättningen under lagstadgad tid. Under denna tid (i regel en period om tio år) behandlas uppgifterna ytterligare endast i de fall så krävs vid granskning verkställd av finanstillsynsmyndighet, för allmän bestyrkanderevision, skatterevision eller brottsutredning.

Avstämning mot EU:s förteckning över inblandade i terroristdåd
Rådets förordningar (EG) nr 2580/2001 och (EG) nr 881/2002 om åtgärder i syfte att bekämpa terrorism innebär att ingen som är svartlistad i EU:s centrala förteckning över personer, grupper och enheter som är inblandade i terroristdåd och som omfattas av restriktiva åtgärder får vara Tchibos kund, leverantör av vara eller tjänst eller medarbetare. Därför måste Tchibo före varje affärsöverenskommelse genomföra en avstämning mot denna förteckning.

Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 c samt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Den regelbundna avstämningen gör det även möjligt för Tchibo att uppnå en avsevärt förenklad tullhantering som är att betraktas som berättigat intresse enligt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen.

Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till hos oss lagrade personuppgifter, att begära överflyttning, rättelse, radering, begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av uppgifterna.

Du kan själv rätta dina uppgifter direkt i ditt användarkonto om de ändras eller registrerades fel. Du kan även skicka ett e-postmeddelande med begäran om ändring till recruiting@tchibo.de.
Tillbaka till översikten
Söka en specifik position
Om du lämnar en ansökan rörande en specifik position, behandlar vi dina ansökningshandlingar endast vid rekryteringen av den positionen. Endast personer som handlägger den rekryteringen får insyn i handlingarna med undantag för systemadministratörer som behöver åtkomst till uppgifterna för att säkerställa systemets drift- och datasäkerhet. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Om din ansökan avser en position i ett företag som är närstående (i intressegemenskap med) Tchibo, kan dina ansökningshandlingar för behandling av din ansökan behöva utlämnas till detta företag. I sådant fall agerar Tchibo som personuppgiftsbiträde för det närstående företaget och kommer alltid att behandla uppgifterna i din ansökan i överensstämmelse med denna dataskyddspolicy samt övriga lagenligt gällande regler för behandling genom personuppgiftsbiträde.

Vänligen uppmärksamma följande: Endast vi kan ändra i ansökningen och tillhörande handlingar efter att du lämnat in den. Det gäller även om du ändrar dina uppgifter i ansökningsprofilen. Vi fortsätter att arbeta med de uppgifter du lämnat in med din ansökan utan att uppdatera dessa mot uppgifterna i profilen.

Ansökan om flera positioner
Ibland behöver vi rekrytera kompetent personal till flera olika lediga positioner och befattningar. Vi skulle gärna vilja behandla din ansökan även för andra lediga positioner. Vi kommer emellertid endast att göra så om du uttryckligen ger ditt samtycke därtill när du lämnar din ansökan. (Samtycket lämnas exempelvis genom bock i tillhörande kryssruta.)

Samtycket innebär att även andra rekryterare inom Tchibo eller Tchibo närstående företag i samband med rekrytering för ledig position får behandla uppgifterna i dina ansökningshandlingar, inklusive däri förekommande känsliga uppgifter.

Om vi tycker att du verkar vara en lämplig kandidat för den lediga positionen, kontaktar vi dig och frågar om du är intresserad av att delta i rekryteringsprocessen i fråga. Du kan alltid återkalla ditt samtycke i vårt webbaserade rekryteringssystem.

Registrering jobbprenumeration
När du registrerar dig i vårt talangnätverk, exempelvis för att teckna en jobbprenumeration eller för att få individuella e-postmeddelanden från våra rekryterare, kan våra rekryterare se de obligatoriska och frivilliga uppgifterna du lämnat från den tidpunkt du sparar eller skickar din profil.

Dina uppgifter i nätverksprofilen behandlas av oss till dess att du raderar profilen. Vi behandlar dina personuppgifter endast inom ramen för åtgärder och aktiviteter för marknadsföring av personalfrågor och rekrytering och vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part utan ditt medgivande.

Om du vid senare tillfälle loggar in och söker en specifik position kommer vi att föra över dina lagrade uppgifter till ansökningsprofilen. Uppgifterna i din profil i talangnätverket raderas efter 12 månader utan aktivitet.

Deltagande i programmet MY CROSS-COMPANY CAREER
Om du har ansökt om deltagande i programmet MY CROSS-COMPANY CAREER som Beiersdorf AG och Tchibo GmbH genomför tillsammans kommer Tchibo GmbH lämna ut dina ansökningsuppgifter (cv, personligt brev, betyg samt – beroende på hur långt rekryteringsprocessen har kommit – resultat från webbaserat test, videointervju och urvalsdagen) till Beiersdorf AG. Även Beiersdorf AG kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan.