×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Externa avtalspartner

Externa avtalspartner

Tjänsteleverantörer/leverantörshantering

Vänligen uppmärksamma att dina personuppgifter behandlas inom ramen för samarbetet mellan dig och Tchibo.

För att avtalet ska kunna tecknas, fullföljas eller avslutas behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter. Vi behöver exempelvis behandla följande uppgifter:
  • företagsnamn
  • adress
  • kontaktperson och kontaktuppgifter
Rättslig grund för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6 punkt 1 b i dataskyddsförordningen, dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Tchibo.

Vi sparar de av dina personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtal eller enligt gällande lagstiftning så länge som detta ansvar föreligger. När sådan ansvarstid har gått ut sparar vi den information om vårt avtalsförhållande som krävs enligt gällande handelsrättslig lagstiftning eller skattelagstiftning under den tid som anges i lagen. Under denna tid (i regel en period om tio år räknat från avtalsslut) behandlas uppgifterna ytterligare endast i de fall så krävs vid granskning verkställd av finanstillsynsmyndighet, för allmän bestyrkanderevision, skatterevision eller brottsutredning.

Databaser med kontaktuppgifter
Vänligen uppmärksamma att vi behandlar dina grund- och kontaktuppgifter samt i förekommande fall även fakturerings- och betalningsuppgifter inom ramen för samarbetet mellan dig och Tchibo.

Rättslig grund för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen, dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Tchibo samt även artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen, dvs. behandlingen är nödvändig för att förenkla vår kontaktförvaltning och är därmed att betraktas som berättigat intresse enligt sistnämnda föreskrift. Detta sätt att förvalta kontaktuppgifter gör det enklare för Tchibo att ta kontakt nästa gång samma tjänsteleverantör, fotomodell osv. ska anlitas igen men underlättar även vid distribution av pressmeddelanden och liknande.

Vi behandlar din e-postadress tills du invänder mot behandlingen.

Avstämning mot EU:s förteckning över inblandade i terroristdåd
Rådets förordningar (EG) nr 2580/2001 och (EG) nr 881/2002 om åtgärder i syfte att bekämpa terrorism innebär att ingen som är svartlistad i EU:s centrala förteckning över personer, grupper och enheter som är inblandade i terroristdåd och som omfattas av restriktiva åtgärder får vara Tchibos kund, leverantör av vara eller tjänst eller medarbetare. Därför måste Tchibo före varje affärsöverenskommelse genomföra en avstämning mot denna förteckning.

Rättslig grund är artikel 6 punkt 1 c samt artikel 6 punkt 1 f dataskyddsförordningen. Den regelbundna avstämningen gör det även möjligt för Tchibo att uppnå en avsevärt förenklad tullhantering som är att betraktas som berättigat intresse enligt artikel 6 punkt 1 f i dataskyddsförordningen.

Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till hos oss lagrade personuppgifter, att begära överflyttning, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av uppgifterna.
Tillbaka till översikten