×
För att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse använder Tchibo cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du lagring av cookies. Läs mer
Stäng
Dina rättigheter

Dina rättigheter

Som registrerad har du alltid rätt att utöva dina rättigheter mot oss. Om lagbestämmelsens villkor (rekvisit) är uppfyllda kan du utöva följande rättigheter:
  • Rätt till tillgång enligt artikel 15 dataskyddsförordningen.
[BEGÄRAN OM TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION – FORMULÄR]
Vi är ålagda att noga kontrollera din identitet innan vi handlägger din skriftliga begäran. Vi hoppas du har förståelse för att vi – i förhållande till hur känsliga personuppgifter det gäller – kan behöva ytterligare information eller bevis för att identifiera dig som person. Det ligger i båda parters intresse att ingen obehörig får åtkomst till dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse av felaktiga eller komplettering av ofullständiga personuppgifter enligt artikel 16 dataskyddsförordningen
  • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) enligt artikel 17 dataskyddsförordningen
  • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 dataskyddsförordningen
  • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 dataskyddsförordningen
[BEGÄRAN OM TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION – FORMULÄR]
  • Rätt att göra invändningar och återkalla samtycke enligt artikel 21 dataskyddsförordningen
  • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 dataskyddsförordningen
Vänligen uppmärksamma att vi förbehåller oss rätten att inte handlägga förfrågningar som är uppenbart orimliga på grund av deras repetitiva art eller som saknar tillräcklig legitimering. Vi kommer i sådana fall meddela detta i skriftlig form till den som begär informationen.
Tillbaka till översikten
Information och överflyttning
Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter vi har lagrat om dig. Du har även alltid rätt att få tillgång till personuppgifter du lämnat till oss. Du har även rätt att få dessa personuppgifter överflyttade till tredje part (rätten till dataportabilitet).

Vänligen skriv till service@tchibo.se om du vill ha information om de personuppgifter vi har sparat om dig eller vill få de uppgifter du lämnat överflyttade.

Enligt rätten till dataportabilitet kan vi endast flytta över personuppgifter vi insamlat med ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Begränsning, rättelse, radering
På din begäran begränsar vi behandlingen av, rättar eller raderar dina hos oss lagrade personuppgifter såvida detta inte står i motsättning till annan rättslig förpliktelse (t.ex. rörande arkivering av räkenskapsinformation eller liknande handelsrättsligt ansvar). Vänligen skicka en skriftlig begäran till service@tchibo.se.

Du kan alltid granska, redigera och radera dina personuppgifter på www.tchibo.se under ”Mitt konto” efter att ha loggat in med e-postadress och lösenord.

Återkallelse av samtycke/invändning
Du behöver bara skicka ett kort skriftligt meddelande för att återkalla ett samtycke till behandling av dina personuppgifter. Vänligen skicka meddelandet till service@tchibo.se.

Du kan även skicka ett kort skriftligt meddelande till service@tchibo.se för att invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföring eller om du vill återkalla ett sådant samtycke.
I slutet av vårt nyhetsbrev finns en länk som du kan använda om du vill avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet. Om du är registrerad användare kan du även avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet under ”Mitt konto” på www.tchibo.se.

Om du med framtida verkan vill invända mot den pseudonymiserade analysen och spårningsfunktionerna på våra webbplatser kan du använda följande avregistreringslänkar (opt out):
Vänligen uppmärksamma att denna invändning endast förhindrar insamlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte direkt på webbplatsen. Information om hur uppgifter om personlig användning och personligt köpbeteende utvärderas ytterligare finns här. Du kan invända mot den behandlingen av dina personuppgifter genom ett kort skriftligt meddelande till service@tchibo.se.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du vill kontakta ansvarig tillsynsmyndighet finns kontaktuppgifterna här.